Elena Pobezinskaya

Research Assistant Professor

Office: 

427ZA ISB

Phone: 

413-545-2405

Email: 
pobezinskaya [at] umass [dot] edu